IECC – Ministry of Energy

ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

International Energy Cooperation Center : IECC

"ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านการค้า การลงทุนด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

เรามีพันธกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานในด้านต่างๆ ดังนี้

ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการลงทุนด้านพลังงานระหว่างประเทศ

ให้คำปรึกษาเพื่อการลงทุนด้านพลังงานระหว่างประเทศ และส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ

เสริมสร้างเครือข่ายการค้า
& การลงทุนด้านพลังงาน

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน

สนับสนุนข้อมูลการค้า &
การลงทุนด้าน
พลังงาน

ให้บริการฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านพลังงานของประเทศสำหรับการตัดสินใจเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุน

พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ข่าวสารพลังงาน
ระหว่างประเทศ

รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ทุกภาคส่วน

ข่าวสารด้านพลังงาน

กิจกรรม

เอกสารเผยแพร่

กระทรวงพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธึรกิจพลังงาน
พพ. DEDE
สนพ.
egat
ptt1
erc
กระทรวงการต่างประเทศ-MFA
APEC
ASEAN
ASEAN-thailand2019
ACE
bimstec
UN
IEA
WEC
ยุทธศาตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ-อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง

ติดต่อเรา

ที่ตั้งสำนักงาน

ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  • ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก อาคาร บี ชั้น 23
    เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
    กรุงเทพมหานคร 10900
  • 0 2140 6440
  • 0 2140 6458

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม