IECC – Ministry of Energy

ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

International Energy Cooperation Center : IECC

"ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน ด้านการค้า การลงทุนด้านพลังงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

เรามีพันธกิจเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงานในด้านต่างๆ ดังนี้

ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการลงทุนด้านพลังงานระหว่างประเทศ

ให้คำปรึกษาเพื่อการลงทุนด้านพลังงานระหว่างประเทศ และส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ

เสริมสร้างเครือข่ายการค้า
& การลงทุนด้านพลังงาน

เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงาน

สนับสนุนข้อมูลการค้า &
การลงทุนด้าน
พลังงาน

ให้บริการฐานข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านพลังงานของประเทศสำหรับการตัดสินใจเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การลงทุน

พัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ข่าวสารพลังงาน
ระหว่างประเทศ

รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศแก่ทุกภาคส่วน

ข้อมูลบริการ ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวขององค์กร

by_button
สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อลงทะเบียนฐานข้อมูลผู้ประกอบการ

   👍     เป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการด้านพลังงาน

                ระหว่างประเทศ

   👍     มีรายชื่อฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงาน

                ระหว่างประเทศ

   👍     สิทธิในการได้รับพิจารณาสนับสนุนและผลักดันให้ขยาย

                การค้าการลงทุนในต่างประเทศ

   👍     สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับกระทรวงพลังงาน

                ที่จัดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

   👍     รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

                ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

วีดิทัศน์แนะนำองค์กร


แนะนำกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
Introduction International Affairs Division and International Energy Cooperation Center

ข้อมูลบริการ ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวขององค์กร

วีดิทัศน์ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานใน CLMV


แนวทางการลงทุนในเมียนมา
แนวทางการลงทุนใน สปป.ลาว

แนวทางการลงทุนใน เวียดนาม

ข้อมูลบริการ ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวขององค์กร

กิจกรรมล่าสุด

Seminar “Network Development for International Energy Cooperation Center”

Seminar "Network Development for International Energy Cooperation Center" November 15, 2019 Posted by: iecc_admin2 Category: กิจกรรม Energy Forums No Comments 15 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนา “พัฒนาเครือข่ายศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ             ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในปี 2562 และได้รับเกียรติจาก ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “บทบาทของกระทรวงพลังงานในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของอาเซียน” ซึ่งสรุปประเด็นสำคัญ คือ การเชื่อมโยง ASEAN

การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการต่างประเทศ”

This is custom heading element February 10, 2020 Posted by: iecc_admin2 Category: กิจกรรมระดมความคิด No Comments การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการต่างประเทศ” ภายใต้โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา          การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการต่างประเทศ” ภายใต้ โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เป็นการจัดกิจกรรมการสัมมนาให้แก่บุคลากรของกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและด้านอื่น ๆ ในหลากหลายสาขาอันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพ และการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 –  8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานมีกิจกรรมต่าง

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
ptt1
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กรมธึรกิจพลังงาน
สนพ.
egat
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงการต่างประเทศ-MFA
IEA
3.ADB_LOGO
9. WEF
APEC
UN
4. IRENA
10.WTO
ASEAN
WEC
8.IAEA
11.OECD
ASEAN-thailand2019
ยุทธศาตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ-อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่น้ำโขง
6.ERIA
12.IORA
ACE
1. ESCAP
7. CIGRE
bimstec
2.APERC
5. BP
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

ติดต่อเรา

ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  • ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก อาคาร บี ชั้น 23
    เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
    กรุงเทพมหานคร 10900
  • 0 2140 6440
  • 0 2140 6458

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม