การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ – IECC

การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

การประชุมระดมความคิดเห็น

เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

ประเด็นการระดมความคิดเห็น

“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป”

  • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • กิจกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • แนวทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เกิดการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.