สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” – IECC

สัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ”

สัมมนารับฟังความคิดเห็น

เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ”

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00 – 16.30 น.
ณ ห้องบอลรูม 1ชั้น 8 โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร

ประเด็นการระดมความคิดเห็น

“ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ”

 • ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน” โดย ปลัดกระทรวงพลังงาน (นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
 • นำเสนอ “ร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” โดย รองประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชียมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง)
 • เสวนาหัวข้อ “การค้าการลงทุนด้านพลังงานระหว่างประเทศ” โดย
  • รองปลัดกระทรวงพลังงาน (นายชวลิต พิชาลัย)
  • รองประธานกลุ่มพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (นายอาณัติ ประภาสวัสดิ์)
  • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (นายสุรเดช เกียรติธนากร)
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (ดร. สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย)
 • ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” โดยมีประเด็นสำคัญในการระดมความคิดเห็นดังต่อไปนี้
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
  • ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับข้อมูลข่าวสาร จากศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.