การประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปสาระสำคัญ เรื่อง Roadmap และการสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานระหว่างประเทศ ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ – IECC

การประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปสาระสำคัญ เรื่อง Roadmap และการสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานระหว่างประเทศ ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

การประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสรุปสาระสำคัญ
เรื่อง Roadmap และการสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานระหว่างประเทศ ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 9.30 – 12.30 น.
ณ ห้องแซฟไฟร์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

ประเด็นการสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็น

“Roadmap และการสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานระหว่างประเทศ ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ”

  • นำเสนอ “กลยุทธ์การสื่อสารของกระทรวงพลังงาน” โดย หัวหน้ากลุ่มวางแผนสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (นายไพรัช เพชรล้ำ)
  • ปาฐกถาพิเศษ “เคล็ดลับการสื่อสารนโยบายภาครัฐไปสู่ประชาชนทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิลัย)
  • นำเสนอ “ร่างแผนยุทธศาสตร์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” โดย ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.ธงชัย ศรีวรรธนะ)
  • ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง “Roadmap และการสัมมนาเพื่อพัฒนาแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานระหว่างประเทศ ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” โดยมีประเด็นสำคัญในการระดมความคิดเห็นดังต่อไปนี้
    • ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีความต้องการในเรื่องพลังงานระหว่างประเทศ
    • การประเมินระดับความเหมาะสมเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารพลังงานระหว่างประเทศที่เหมาะสม
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.