กิจกรรมการ “สำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา” – IECC

กิจกรรมการ “สำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา”

กิจกรรมการ “สำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน

ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559

โดยมีผู้ประกอบการรวมจำนวน 11 คน จากบริษัท บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ.ที.ไบโอพาวเวอร์ จำกัด, บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท สุวรรณภูมิอินเวสเม้นต์, บริษัท ทีซีซี โลจิสติกส์ แอนด์ แวร์เฮ้าส์ จำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมเดินทางไปสำรวจลู่ทางและหารือการลงทุนด้านพลังงาน

 

การเข้ารับฟังนโยบายการลงทุนและโอกาสทางด้านพลังงานที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • คณะผู้ศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายดามพ์ บุญธรรม ท่านอัครราชทูตและ นางจีรนันท์ วงษ์มงคล อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ประจำกรุงพนมเปญ พร้อมทั้งรับฟังถึงแนวทาง โอกาส ปัญหา และอุปสรรคในการเข้ามาลงทุนด้านพลังงานในราชอาณาจักรกัมพูชาจากท่านทูตทั้งสองท่านโดยมีประเด็นที่รับฟังการบรรยาย เช่น อัตราค่าจ้างแรงงาน, ภาษาที่ใช้, ใบอนุญาตทำงาน, ศาสนา, วิถีชีวิต, การใช้ไฟฟ้าของกัมพูชา, ธุรกิจด้านไฟฟ้าในกัมพูชา, ด่านการค้าขาย, การซื้อสินค้า, การเมือง, นักธุรกิจกัมพูชา, มุมมองของกัมพูชาต่อไทย, วัฒนธรรมของกัมพูชา, คนไทยที่ลงทุนด้านพลังงานในกัมพูชา, ความสัมพันธ์ทางการทูต, การเปิดจุดผ่านแดน, ข้อควรระวังในการเข้ามาลงทุน, อัตราการเติบโตของประเทศกัมพูชา, การเข้ามาลงทุนของนักธุรกิจไทยในกัมพูชา และความเป็นไปได้ของการสร้างโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ
 • สถานเอกอัครราชทูตไทยได้แจกเอกสารที่เป็นประโยชน์ด้านการค้าการลงทุนให้กับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้โดยมีเนื่อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชาและข้อควรพิจารณาในการเลือกที่ตั้งโรงงาน, การจดทะเบียนสิทธิบัตร แบบอรรถประโยชน์ และการออกแบบทางอุตสาหกรรมในกัมพูชา, การลงทุนและการส่งเสริมการลงทุนในกัมพูชา, ราคาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภคพื้นฐานในกัมพูชา, การจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลในกัมพูชา, มารยาททางธุรกิจและวัฒนธรรมในกัมพูชา, อัตราภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจในกัมพูชา, การปฎิบัติด้านแรงงานในกัมพูชาและข้อควรรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับการทำงาน

 

การรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับช่องทางการลงทุนด้านพลังงาน ณ Council for the development of Cambodia

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.

4

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Council for the development of Cambodia (CDC) เปรียบเทียบได้กับ Board of Investment (BOI) ของประเทศไทย
 • E. Mr. Nut Unvoanra, Assistant to Minister attached to the Prime Minister, Secretary General เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะผู้เดินทาง และมีผู้ร่วมประชุมจากกระทรวงต่างๆ ของทางฝ่ายกัมพูชาทั้ง CDC, Ministry of Mines and Energy และ Ministry of Commerce เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
 • E. Mr. Nut Unvoanra เป็นผู้ให้การบรรยายเรื่อง Investment Environment and Opportunity in Cambodia ซึ่งมีเนื้อหาการบรรยาย เช่น Investment Environment in Cambodia, Industrial Development Policy 2015-2025, Investment Opportunities in Cambodia, Reasons to Invest in Cambodia
 • Gnhoung Choumnit, Ministry of Mines and Energy Cambodia เป็นผู้ให้การบรรยายเรื่อง Cambodia’s energy sector presented ซึ่งมีเนื้อหาการบรรยาย เช่น Structure of Electricity Organization, Energy Policy, Cambodia Power Strategy, Overviews of Power Sector, Generation & Transmission Line Plans, Power project Under Development, Some Result of Electricity Projects
 • มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านธุรกิจพลังงานระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมของทั้งสองประเทศ

 

การเข้าหารือและรับฟังประสบการณ์ด้านพลังงานของ Y.P.Group (Cambodia Electricity Private)

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Y.P. group เป็นบริษัทของคนกัมพูชา โดยมี H.E. Okhna Ly Yong Phat เป็นประธานของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทนั้นได้ประกอบธุรกิจหลายประเภท เช่น โรงแรม, ค้าขาย, อสังหาริมทรัพย์, สื่อ ธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานและไฟฟ้า
 • โรงไฟฟ้า Cambodia Electricity Private (CEP) เป็นหนึ่งในธุรกิจของY.P. group โดย มี O & M Manager และ Operation Manager เป็นผู้บรรยาย
 • คณะผู้ศึกษาเดินทางได้รับฟังการบรรยายเรื่อง Cambodia Electricity Private Co., Ltd 45MW, Diesel Power Plant โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ Plant overview, Table of organization และ Operational highlight [Power House Area, Wartsila Engine, Exhaut Gas, High & Low Voltage Switch Gear, Control Room, Substation, Radiators, Fuel Treatment, Unloading Area, HFO & LFO Tank, Firefighting, Firefighting System, Ware House, Workshop, Organization chart of Cambodian electricity private Co., Ltd., Operational Highlight, Annual average generation (2010-2015), Comparative yearly generation (2010 -2015)] และเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ในส่วนต่างๆ เช่น ห้องควบคุม Wartsila Engine

 

การเข้ารับฟังประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านพลังงานของผู้ประกอบการไทย TCC Group (Suvannaphum Investment Co., Ltd)

8

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Suvannaphum Investment Co., Ltd เป็นบริษัทในเครือของ TCC Group ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ที่เข้ามาดำเนินธุรกิจโดยเน้นธุรกิจด้าน Logistic ธุรกิจสวนปาล์ม ธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ฯลฯ โดยมี คุณนันทนา นันทปถวี Managing Director ของ Suvannaphum Investment Co., Ltd เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะผู้เดินทาง
 • คณะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในหัวข้อ Power plant business in Cambodia จากคุณวรพจน์ สีลาโพธิ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้า โดยเนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย ภาพรวมของโรงไฟฟ้า Suvannaphum power plant process 9.3 MW, Transmission line map, ธุรกิจด้านโรงไฟฟ้าในกัมพูชาที่มีการผลิตจากพลังงานด้านต่างๆ ช่วงปี 2013 – 2014, Power demand and supply of Cambodia in 2015, Daily load curve from 2009 to 2014, Power Supplier sell price and priority, Tariff of EDC for Phnom Penh and Provincial town, Generation development plan 2015 – 2020, Conclusion
 • การรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในหัวข้อ Suvannaphum Investment SEZ (Project Summary Propose to Investors and Business Partner) โดยมีเนื้อหาการบรรยายดังต่อไปนี้ SEZ Location, Summary of Site, SEZ Master Plan, Dry Port Layout
 • การสนทนาด้านธุรกิจสวนปาล์มของบริษัทฯ ที่มีการทำสวนปาล์มมากที่สุดในกัมพูชา
 • การเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า เช่น ตัวโรงไฟฟ้า สถานทีเก็บวัตถุดิบ (ถ่านหิน) สถานที่ขนส่งวัตถุดิบ

 

การเข้าหารือและรับฟังธุรกิจด้านพลังงานกับผู้ประกอบการกัมพูชา Cambodia Chamber of Commerce

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Cambodia Chamber of Commerce มี Oknha TY PESETH, Oknha VINH HOUR, Doctor TAN MONIVANN ซึ่งเป็นรองประธานของ Cambodia Chamber of Commerce เป็นผู้ให้การต้อนรับคณะผู้เดินทางและมีนักธุรกิจด้านพลังงานและด้านอื่นๆ ทั้งชาวกัมพูชาและชาวต่างชาติเข้าร่วมประชุม
 • ประเด็นการสนทนาจะเน้นการจับคู่ธุรกิจและการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ประกอบการของผู้เข้าประชุมทั้งสองฝ่าย รวมถึงโอกาสในการค้าการลงทุนด้านพลังงานในกัมพูชา
 • ผู้ศึกษาดูงานได้รับเอกสารแจกเรื่อง Cambodia Economy จากคุณ Neak Oknha Kith Meng, President Cambodia Chamber of Commerce (CCC) ซึ่งมีประเด็นการบรรยายเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา, Regional Connectivity – GMS economic corridors, Cambodian railway map, Infrastructure (highway, national road network, rehabilitating national railways, ports, airports, construction of new power plants), Major contributors to economy growth, Foreign Direct Investment (FDI)

 

การรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านธุรกรรมทางการเงิน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขากรุงพนมเปญ

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • คุณเยี่ยมศรี อุบลพงษ์ ผู้จัดการสาขาธนาคารกรุงเทพ ณ กรุงพนมเปญ เป็นผู้บรรยายด้านธุรกรรมทางการเงินของกัมพูชา
 • โดยมีรายละเอียดการบรรยายเกี่ยวกับ ธุรกิจแบงก์ที่กัมพูชา (ตาม National Bank of Cambodia), อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา, Key regulations on Foreign Exchange, อัตราภาษีเงินฝากในกัมพูชา, เรื่องที่ควรระวังด้านการเงินในการทำธุรกิจในกัมพูชา, ดอกเบี้ยเงินกู้ในการทำธุรกิจ, ลูกค้าของธนาคาร, การทำ Insurance, ธุรกิจด้านอื่นๆ ที่ดีและมีความน่าสนใจในการลงทุนในกัมพูชา