กิจกรรมแนะนำศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ – IECC

กิจกรรมแนะนำศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

กิจกรรมแนะนำศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี

กระทรวงพลังงาน ได้จัดกิจกรรมแนะนำศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Cooperation Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานระหว่างประเทศและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมี นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธี

นายชวลิต พิชาลัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน แถลงว่า กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างประเทศ และโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพลังงานระหว่างประเทศในด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศและในระดับภูมิภาคมากขึ้น อันจะทำให้เกิดการเรียนรู้ของผู้ประกอบการด้านพลังงานของไทย และเป็นช่องทางหนึ่งในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรด้านพลังงานจากประเทศต่าง ๆ อันจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมพลังงานของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือ การลงทุน การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาด พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการเข้าถึงตลาดด้านพลังงานในภูมิภาคต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นในอนาคต โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการดังกล่าว และดำเนินการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศขึ้น

นางสาวดารารัตน์ ฤทธิ์บุญญาการ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศได้มีการศึกษาวิเคราะห์ถึงภารกิจและช่องว่างของกระทรวงต่าง ๆ ในประเทศไทยและต้นแบบจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ โดยในร่างแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ จะมีการจัดทำถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กิจกรรม และแผนการดำเนินการในระยะต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง รองประธานกรรมการบริหารศูนย์เชี่ยวชาญตลาดภูมิภาคเอเชีย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะผู้จัดการโครงการดังกล่าว ได้รายงานว่าในการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศมีตัวอย่างกิจกรรม อาทิ

1) การจัดประชุมระดมความคิดเห็¬นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 42 คน ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” (Focus group)

2) การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 105 คน ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” 3) การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมผลักดันธุรกิจพลังงานไทยให้ขยายการค้าการลงทุนด้านพลังงานในภูมิภาคโดยมีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 106 คน ในหัวข้อ “รุกธุรกิจด้านพลังงาน ขยายโอกาสในเมียนมาและกัมพูชา”

4) การจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าหงสา และการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับการโยกย้ายถิ่นฐานจากบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้า ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

5) กิจกรรมการศึกษาดูงาน “การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา”

6) กิจกรรมการศึกษาดูงาน “สำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา” ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่ได้ดำเนินการมาได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งจากทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน โดยในการจัดกิจกรรมในต่างประเทศที่ผ่านมามีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานในประเทศต่าง ๆ เพื่อเปิดช่องทางในการค้าการลงทุนด้านพลังงานในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการพบปะระหว่างผู้ประกอบการชาวไทยกับชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจด้านพลังงานในประเทศต่าง ๆ อีกด้วย

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.