สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการผลักดัน และส่งเสริมศูนย์ฯแบบบูรณาการ – IECC

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการผลักดัน และส่งเสริมศูนย์ฯแบบบูรณาการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในการผลักดัน และส่งเสริมศูนย์ฯแบบบูรณาการ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15

ศูนย์เอ็นเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานคร

ประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  • นำเสนอการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศที่ผ่านมา โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง และ ดร.สรวงอุษา พูลเกษ) โดยมีประเด็นการนำเสนอดังนี้
  • 1.ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
  • 2.ผลงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2558– 2559
  • แผนการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2560 – 2561 โดยหัวหน้าศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (นางอัมพร จรัญวรพรรณ)
  • การชี้แนะแนวทางการจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ (พิเศษ) สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ (ดร.วีรวัฒน์ จันทนาคม)
  • วิธีการบริหารจัดการข้อมูลและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ โดย วิทยากรจากคณะทำงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (ว่าที่ร้อยตรี เวทิศ ธนกรดิษฐ์)
  • การประชุมหารือการดำเนินการภารกิจของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
  • ระดมสมองและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ สรป. ในการทำงาน
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.