การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงานฯ – IECC

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงานฯ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงานฯ

3 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นายธรรมยศ ศรีช่วย รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการด้านพลังงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมในครั้งแรกของศูนย์ฯ ในปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้า อุตสาหกรรม และวิศวกรรมที่ผู้ประกอบการด้านพลังงานควรทราบ ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เป็นการสร้างมาตรฐานแก่ผู้ประกอบการไทยในกระบวนการผลิตสินค้าทางพลังงานให้ได้มาตรฐานสากล มีความพร้อมในการขยายตลาดพลังงานไปสู่สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียนต่อไป

อนึ่ง แผนกิจกรรมของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในปี 2560 ยังได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “นโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน” และกิจกรรมศึกษาดูงาน “สำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน” ในโอกาสต่อไปเพื่อส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการให้ได้รับประโยชน์ด้านแนวนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐ และโอกาสในการขยายตลาดสู่อาเซียนอีกด้วย โดย

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ เพิ่มเติมได้ที่
www.energy.go.th/international หรือโทร 0-2140-6439

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.