สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ – IECC

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง นโยบายและมาตรการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงาน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไปสู่การปฏิบัติ

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น.
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องลีลาวดี กรุงเทพมหานคร

ประเด็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  • การบรรยายเรื่อง “ความเป็นมาและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” โดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร. ธิรินทร์ ณ ถลาง)
  • การบรรยายเรื่อง “นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน” โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน (นางสาวจารุวรรณ พิมพ์สวรรค์) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (นายธำรง อัมพรรัตน์)

การเสวนาหัวข้อ “ผลกระทบนโยบายการค้าการลงทุนของประธานาธิบดี  Donald Trump ต่อประเทศไทยและอาเซียน” โดย รองกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ) และ ผู้อำนวยการส่วนอเมริกาเหนือ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (น.ส.พุทธชาติ วงษ์มงคล) โดยมีที่ปรึกษาสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
(ดร.วีระวัฒน์ จันทนาคม) เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.