กิจกรรม “ การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ” – IECC

กิจกรรม “ การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ”

กิจกรรม “ การสำรวจลู่ทาง ขยายโอกาสการดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ”

ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

โดยองค์ประกอบของคณะเดินทางศึกษาดูงาน ประกอบไปด้วยคณะเดินทางจากสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ได้แก่ บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด บริษัท เซเลสต์ ซีสเทมส์ จำกัด บริษัท เกิ้ง จิน ชาง ซิน นิว เอนเนอร์จี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รวมคณะเดินทางทั้งหมดจำนวน 17 ท่าน ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 6 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทางคณะเดินทางได้เข้าเยี่ยมคารวะอัครราชทูตไทย (นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล) และอัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ (นางสาวพรรณกาญจน์ เจียมสุชน)
 • ทางคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปจากท่านทูตเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจของเวียดนาม ข้อมูลพื้นฐาน กฎระเบียบและการจัดตั้งธุรกิจ การจ้างงาน การบัญชี ภาษีอากร โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพย์สินทางปัญญา การเข้าเมือง การธนาคารและการเงิน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ต้นทุนการทำธุรกิจ กฎระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก การครอบครองอสังหาริมทรัพย์ สภาพการดำรงชีวิตในเวียดนาม มารยาททางวัฒนธรรมในการติดต่อธุรกิจกับชาวเวียดนาม และข้อมูลด้านพลังงานทดแทน เช่น
  การใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านพลังงานไทยในเวียดนาม การลงทุนด้านพลังงานของเวียดนามในต่างประเทศ การลงทุนด้านพลังงานของต่างประเทศในเวียดนาม รวมถึงวิธีการเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านพลังงานในเวียดนาม

 

Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam (MoIT)

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam (MoIT) เป็นหน่วยงานหลักที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา ส่งเสริม ปกครอง กฎระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารจัดการและการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า โดยภายใต้ MoIT จะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน คือ General Department of Energy และ Electricity Regulatory of Vietnam
 • ที่นี่คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจาก DUONG MANH CHONG (Deputy Director, Energy Consulting and Training Center), LE ANH DUC (Director, Power Market Development Research and Training Center) และ MR.PHAM QUANG ANH (Power Market Department)
 • คณะศึกษาดูงานได้เข้าร่วมหารือ สอบถามประเด็นข้อสงสัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงานของ MoIT ซึ่งทำให้ทราบถึงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของเวียดนาม นโยบายภาครัฐด้านพลังงาน การผลิต และการใช้พลังงาน โดยเฉพาะด้านการผลิตไฟฟ้า รวมถึงนโยบายด้านการค้าการลงทุน ซึ่งเป็นโอกาสแก่ผู้ศึกษาดูงานในการขยายธุรกิจด้านพลังงานต่อไปได้ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

 

Vietnam Electricity (EVN)

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Vietnam Electricity (EVN) เป็นบริษัทใหญ่หนึ่งในสามทางด้านพลังงานของรัฐในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งประกอบธุรกิจ ผลิตไฟฟ้า และขายส่งไฟฟ้า และมีการผลิตเต็มกำลังผลิตติดตั้ง (installed capacity) อยู่ที่ 23,580 เมกกะวัตต์ จาก 38,553 เมกกะวัตต์ ของทั้งประเทศ
 • ณ EVN คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจาก Luong Thi An (Deputy Director, International Relation Department) และ Mr. Pham Van Thuan (Expert, Technical and Operational Department)
 • ทางคณะศึกษาดูงานได้มีการหารือและสอบถามประเด็นข้อสงสัยร่วมกับคณะทำงานของ EVN เกี่ยวกับรายละเอียด อาทิ ข้อมูลทั่วไปขององค์กร ข้อมูลการผลิตไฟฟ้า การจำหน่ายไฟฟ้า การดูแลระบบสายส่ง แหล่งเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การดำเนินงานในปัจจุบัน และแผนการดำเนินงานในอนาคต และยังรับฟังคำแนะนำด้านการลงทุนจาก Vice President ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจาก Vietnam Electricity ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตนเองได้ ทั้งทางด้านการจัดตั้งโรงงาน แนวทางการลงทุนธุรกิจด้านพลังงาน แนวทางการร่วมลงทุนกับหน่วยงานด้านพลังงานของเวียดนาม เป็นต้น

 

Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company (PLPC)

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company (PLPC) เป็นโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน (Coal-Fired Power Station) ของบริษัท Vietnam Electricity (EVN) ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 1,040 เมกกะวัตต์ โดยตัวโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงฮานอยไป 56 กิโลเมตร
 • ณ PLPC คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจาก Nguyen Van Tuan (Deputy General Director, Director PRB) และคณะทำงานของโรงไฟฟ้า PLPC
 • ทางคณะศึกษาดูงานได้มีการหารือและสอบถามประเด็นข้อสงสัยร่วมกับคณะทำงานของ PLPC รวมถึงได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินของ PLPC ทำให้คณะศึกษาดูงานได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้า รายละเอียดของอุปกรณ์สำคัญของโรงไฟฟ้า เช่น เจนเนอร์เรเตอร์ กังหัน หม้อไอน้ำ เชื้อเพลิงที่ใช้ในโรงไฟฟ้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

 

EGAT International Company Information (EGATi)

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • EGAT International Company Limited (EGATi) เป็นบริษัทด้านพลังงานของไทยที่เข้ามาดำเนินธุรกิจพลังงานในการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • ณ EGATi คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจากตัวแทนของบริษัท EGATi ประกอบไปด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – พัฒนาธุรกิจ (นายภากร สงวนทรัพยากร) ผู้จัดการสำนักงานตัวแทนบริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นายสุดชัย เสวะมาตย์) ผู้จัดการส่วนพลังความร้อน ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (นางปาริญา เผือกสุข) และ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานตัวแทนบริษัท EGATi (Mrs. Nguyen Thuy Duong)
 • ทางคณะได้รับฟังการบรรยายรวมถึงมีการปรึกษาหารือและมีประเด็นซักถาม ทำให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ การจัดตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกวางจิ 1 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ รายละเอียดโครงการ ข้อมูลทางเทคนิค รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ขนบธรรมเนียมของคนเวียดนาม การรับซื้อไฟฟ้า ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัทในเวียดนาม ระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้าง ข้อมูลด้านการประกอบธุรกิจด้านพลังางาน ด้านการจัดตั้งโรงงาน ปัญหาอุปสรรคที่บริษัทฯ เคยประสบมาโดยตรง รวมถึงข้อมูลในการก่อตั้งธุรกิจของคนต่างชาติที่มีความต้องการเข้ามาลงทุน
  ในเวียดนาม

 

สำนักงานธนาคารกรุงเทพ ณ กรุงฮานอย

รายละเอียดกิจกรรม และประโยชน์ที่ได้รับ

 • ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารต่างชาติแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ โดยทางธนาคารได้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อดูแลผู้ประกอบการต่างชาติที่ต้องการเข้ามาดำเนินธุรกิจในเวียดนาม
 • คณะศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับจาก Mr. Wong Tse Bun (Senior Vice President & Business Development Manager – Vietnam) Ms. Tran Hong Tam (Vice President and Deputy Branch Manager – Hanoi Branch) และ Ms.Tran Thi Thuy Hang (Assistant Marketing Manager – Hanoi Branch)
 • ทางคณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายจากคุณ Wong ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการให้คำแนะนำการลงทุนในเวียดนามมามากกว่า 20 ปี ทำให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อาทิ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในเวียดนาม  โครงสร้างทางการเมือง ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของเวียดนาม อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย การนำเข้าส่งออก การให้บริการของทางธนาคารพาณิชย์ในด้านต่างๆ ขั้นตอนการลงทุนในเวียดนาม กฎเกณฑ์ด้านที่ดินที่จะนำมาใช้ก่อตั้งโรงไฟฟ้า การร่วมทุนกับบริษัททั้งบริษัทต่างชาติและของเวียดนาม การจัดหาเงินทุนในการก่อตั้งโรงไฟฟ้า การจ้างงาน การหาคู่ค้าด้านพลังงานในเวียดนาม รวมถึงให้คำแนะนำด้านการกู้เงิน คำแนะนำในการทำงานกันคนและรัฐบาลเวียดนาม ข้อควรระวัง และคำแนะนำสำหรับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุนในเวียดนาม
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.