การสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่เวียดนาม (Business Matching) – IECC

การสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่เวียดนาม (Business Matching)

กิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่เวียดนาม

ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2561

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจที่เวียดนาม

ผู้ประกอบการไทย

ผู้ประกอบการ/หน่วยงานในเวียดนาม

1.    บริษัท เสริมสร้าง จำกัด (มหาชน)

2.    บริษัท บลูโซล่าร์ จำกัด

3.    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

4.    ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)

 1.   Vietnam Chamber of Commerce

2.   Bamboo Capital Group

3.   APO Corporation Company

4.   Phu Gia Hon Company

5.   Golden Lotus Company

สรุปผลการเข้าพบหน่วยงานในประเทศเวียดนาม

  • ภาคส่วนรัฐบาลของไทยในเวียดนาม: มีการเข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังการบรรยายสรุป ด้านความสัมพันธ์ระหว่างไทย-เวียดนาม จาก นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุป ด้านสถานการณ์การค้าการลงทุน ไทย-เวียดนาม จาก นางสาวธารธีรา ไตรนรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำนครโฮจิมินห์
  • ภาคส่วนรัฐบาลของเวียดนาม: มีการเข้าเยี่ยมชมที่ทำการและรับฟังบรรยายสรุป จากตัวแทนของแผนกส่งเสริมการค้าและการลงทุน กระทรวงแผนงานและการลงทุนของเวียดนามประจำเมืองโฮจิมินห์ (Investment and Trade Promotion Division, Ministry of Planning and Investment of Vietnam in Ho Chi Minh City) ณ ศูนย์การส่งเสริมการลงทุนและการค้าเมืองโฮจิมินห์ (Investment and Trade Promotion Center) ที่เป็นตัวแทนรัฐบาลท้องถิ่นของเวียดนามดูแลเรื่องการค้าและการลงทุนทั้งหมดของเมืองโฮจิมินห์ ซึ่งทางแผนกก็ได้มีการบรรยายเรื่องนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน สถานการณ์การลงทุน รูปแบบและลักษณะการลงทุน ตัวเลขและรายชื่อนักลงทุนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนด้านพลังงานในเมืองโฮจิมินห์ ตลอดจนการให้บริการแก่นักลงทุนต่างประเทศและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเข้ามาลงทุนที่เมืองโฮจิมินห์
  • ภาคเอกชน: (1) Bamboo Capital Group: ภายหลังกิจกรรม Business Matching ทางคณะก็ได้รับเกียรติจากบริษัท Bamboo Capital Group ให้เข้าเยี่ยมชมบริษัทและพบปะกับผู้บริหารจนได้มีการนัดเจรจากันอีกรอบที่กรุงเทพฯ ในเวลาต่อมา (2) Goden Lotus Technology: ก่อนเดินทางกลับ ทางคณะได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับเจ้าของบริษัท Golden Lotus ที่ทำธุรกิจพลังงานทดแทนชีวมวล ในปัจจุบันทางบริษัทได้มีคู่ร่วมลงทุน (Business Partner) จากต่างประเทศหลายรายและส่วนมากเป็นประเภทพลังงานชีวมวล แต่บริษัทก็สนใจถ้าหากผู้ประกอบการไทยจะเข้ามาร่วมลงทุนพัฒนาด้านพลังงานโซล่าร์หรือพลังงานลม โดยบริษัทสามารถเป็นผู้ดำเนินการในด้านเอกสารกับทางรัฐบาลเวียดนามให้ได้

เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังบรรยายสรุปจากท่านกงสุล และผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศประจำนครโฮจิมินห์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายศูนย์การส่งเสริมการลงทุนและการค้าเมืองโฮจิมินห์
(Investment and Trade Promotion Center)

บรรยากาศการจัดกิจกรรม Business Matching  ณ โรงแรม Hotel Continental Saigon
เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ผลสัมฤทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายจับคู่ธุรกิจได้รับที่เวียดนาม

ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส (Opportunities) และความท้าทาย (Challenges) ในการทำธุรกิจพลังงานในประเทศเวียดนาม การเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้แทนของ Ministry of Planning and Investment นั้น ช่วยทำให้ผู้ร่วมโครงการเห็นถึงความพยายามในการส่งเสริมการลงทุนโดยนักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างกิจการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศ โดยนักลงทุนสามารถเตรียมข้อมูลโครงการหรือการลงทุนที่ตนสนใจ และส่งให้กับ Ministry of Planning and Investment เพื่อให้รัฐช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนการหาคู่ค้าชาวเวียดนามได้

ในส่วนของความท้าทายนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังบรรยายพิเศษจาก นางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (Risk) อันเกิดจากการใช้อำนาจรัฐของรัฐบาลเวียดนาม เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย (Change-in-law) และปัญหาการตีความสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องทำกับรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของประเทศเวียดนาม (Electricity of Vietnam: EVN) เท่านั้น ในฐานะนักลงทุนต่างชาติ การจะทำความเข้าใจกฎหมายตลอดจนแนวทางการปฏิบัตินั้น อาจถือได้ว่าเป็นความท้าทายสำคัญของการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มีโอกาสร่วมรับประทานอาหารเย็นเพื่อรับฟังประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ตลอดจนสภาพปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ผู้บริหารของบริษัท SCG Vietnam ว่า การลงทุนในประเทศเวียดนาม (โดยอย่างยิ่งในโครงการขนาดใหญ่) นั้น จำเป็นที่ต้องใช้เวลา (เป็นเวลากว่า 10 ปี) ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลของประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า รัฐบาลของประเทศเวียดนามยังอาจมีการเจรจากับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการรายอื่น คู่ขนานไปกับการเจรจากับนักลงทุนไทยก็ได้ ฉะนั้น การตัดสินใจลงทุนจึงมีความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ

(1) บริษัท เสริมสร้าง และ บริษัทบลูโซล่าร์ ได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพลังงานหมุนเวียน (พลังงานแสงอาทิตย์) และโอกาสในการร่วมลงทุนกับ BCG (Bamboo Capital Group) ตลอดจนได้มีโอกาสเข้าพบกับผู้บริหารของ BCG ที่กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาโอกาสในการร่วมลงทุนและ/หรือโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

(2) บริษัทบลูโซล่าร์ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับแผนธุรกิจของ APO Corporation และอยู่ในระหว่างการพิจารณาสร้างความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวมวลกับ APO Corporation

(3) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการลงทุนในกิจการพลังงานหมุนเวียนต่อบริษัท Golden Lotus ซึ่งกำลังมองหาพันธมิตรทางธุรกิจและ/หรือนักลงทุนที่มีประสบการณ์และศักยภาพทางเทคนิคและเงินทุนสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียน

(4) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการลงทุนในกิจการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม และข้อมูลสำหรับการประเมินความเสี่ยงสำหรับโครงการพลังงานหมุนเวียนในทางปฏิบัติ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และกฎหมายที่ใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้า เป็นต้น

โอกาสทางธุรกิจ

อุปสรรค/ข้อจำกัด

แนวทางการแก้ไข

1. การลงทุนเพื่อดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน (เช่น สร้างโรงไฟฟ้าและขายไฟฟ้าในประเทศเวียดนาม) – การติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ และความเข้าใจต่อกฎหมายเวียดนาม

– ความเสี่ยงจากการใช้อำนาจรัฐ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายหรือนโยบายรัฐ

หาคู่ค้าที่เป็นบริษัทเวียดนามที่มีประสบการณ์ในการติดต่อกับหน่วยงานรัฐ
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน – ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะถูกถ่ายทอด

– ความเสี่ยงจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

– บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

– เยี่ยมชมบริษัทที่ประสงค์เป็นคู่ค้า

3. การดำเนินโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนในทางปฏิบัติ – ความชัดเจนหน่วยงานของรัฐที่จะต้องติดต่อ/ประสานงาน

– เครือข่ายคู่ค้าที่เป็นชาวเวียดนาม

ติดต่อ Ministry of Planning and Investment โดยให้รายละเอียดที่ชัดเจน
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.