การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Joint Launching Workshops for Biomass Supply Chain for Power Generation and Transmission Highway in GMS” – IECC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Joint Launching Workshops for Biomass Supply Chain for Power Generation and Transmission Highway in GMS”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Joint Launching Workshops for Biomass Supply Chain for Power Generation and Transmission Highway in GMS

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Amari Water Gate

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ โรงแรม Amari Water Gate ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ Joint Launching Workshops for Biomass Supply Chain for Power Generation and Transmission Highway in GMS

ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) ได้ดำเนินโครงการ Biomass Supply Chain for Power Generation และโครงการ Transmission Highway in GMS โดยผลการศึกษาที่ได้จากทั้งสองโครงการนี้ อาทิ ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย และแนวทางการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าในภูมิภาคเซียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและความร่วมมือในกรอบอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว จะใช้ในการนำเสนอต่อเวทีการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนในฐานะประธานอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๖๒ ต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน โทร. 0 2140 6440 และสามารถดาวโหลดเอกสารการประชุมได้ที่ https://goo.gl/TSd152 หรือ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.