การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ” – IECC

การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ”

การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ”

ภายใต้โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ” เป็นการจัดอบรมบุคลากรของสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานในหลากหลายสาขา อันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินสะอาด โดยจะเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรในการเรียนรู้และมีความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านพลังงานและการช่วยสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่ดีแก่บุคคลทั่วไปต่อไป ซึ่งมีการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

  1. มีการจัดทำ Team Building ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ
  2. ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ)
how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.