การประชุมเชิงปฏิบัติการ “2nd Workshop of the Feasibility Study for ASEAN Multilateral Power Trade – IECC

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “2nd Workshop of the Feasibility Study for ASEAN Multilateral Power Trade

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

“2nd Workshop of the Feasibility Study for ASEAN Multilateral Power Trade

ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Amari Water Gate

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2nd Workshop of the Feasibility Study for ASEAN Multilateral Power Trade ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรม Amari Water Gate ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาความร่วมมืออาเซียน-ออสเตรเลีย (AADCP) เพื่อดำเนินโครงการ โดยประเด็นการประชุมจะมุ่งเน้นไปที่การหารือเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการขยายการซื้อ-ขายไฟฟ้าแบบพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนให้มีความสะดวก คล่องตัวและเป็นรูปธรรมมากขึ้น มุ่งเน้นการระดมความคิดจากหน่วยงานผู้ผลิตไฟฟ้าและหน่วยงานกำกับกิจการพลังงาน (Regulators) ซึ่งผลการดำเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อการผลักดันกิจกรรมภายใต้กรอบการเชื่อมโยงและซื้อ-ขายพลังงานไฟฟ้าภายในภูมิภาคอาเซียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการต่างประเทศ กระทรวงพลังงาน โทร. 0 2140 6440 และสามารถดาวโหลดเอกสารการประชุมได้ที่ https://goo.gl/dRhMSf หรือ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.