Energy Forum for “Agriculture on Renewable Energy – IECC

Energy Forum for “Agriculture on Renewable Energy

      วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างประเทศ หรือ Energy Forum ภายใต้หัวข้อ Energy Forum for Agriculture on Renewable Energy” ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

      ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.วีระวัฒน์ จันทนาคม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านต่างประเทศ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม พร้อมกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากภาคส่วนต่างๆ ได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงาน สถาบันการศึกษา การไฟฟ้านครหลวง รวมถึงผู้ประกอบการด้านพลังงานที่ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังบรรยาย

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ได้เป็นตัวแทนในภาคสถาบันการศึกษา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยด้าน Smart Farming และการนำพลังงานทดแทนมาใช้ในภาคการเกษตร ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่ในระหว่างดำเนินการ โดยเป็นการวิจัยการปลูกพืชในระบบโรงเรือนที่มีการควบคุมอุณหภูมิ แสงสว่าง น้ำ และปุ๋ย หรือที่เรียกว่า Smart Farm

      การบรรยายพิเศษ โดย Mr. Yusuke Murota ผู้แทนจาก FARMDO GROUP ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Introduction of Solar Farm – one of the solution to improve farmers’ income” โดยบริษัท Farmdo group ดำเนินกิจการในการสนับสนุนด้านเกษตรกรรม และช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มพูนรายได้ ซึ่งมองเห็นปัญหาที่คนรุ่นใหม่สนใจทำเกษตรน้อยลง โดย 25 ปีที่ผ่านมา จำนวนเกษตรกรลดลงครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาพื้นที่เพาะปลูกถูกทิ้งร้างเพิ่มขึ้น จึงได้เริ่มทำระบบ Solar Farm ควบคู่ไปกับการทำเกษตรกรรมเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่

  • สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งทางผลผลิตทางการเกษตร และการขายไฟฟ้า
  • สามารถเพิ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยการผสมผสานระหว่างเกษตรกรรมและการผลิตไฟฟ้าบนพื้นที่เดียวกัน
  • สามารถลดความเสี่ยงด้านราคาผลผลิตทางการเกษตรที่อาจตกต่ำ ผ่านการขายไฟฟ้าแม้ในช่วงเวลาที่สภาพอากาศผิดปกติ

      ปัจจุบัน Farmdo group มีระบบ Solar farm อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ในประเทศมองโกเลีย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 10.3 MW สามารถใช้งานได้ 6,500 ชั่วโมง ลดการปล่อย CO2 ได้ 15,000 ตันต่อปี และในประเทศญี่ปุ่น ผลิตไฟฟ้าได้ 117 MW สามารถใช้งานสูงสุดได้ 20,000 ชั่วโมง สร้างรายได้ 47 ล้านเยนต่อปี ลดการปล่อย CO2 ได้ 150,000 ตันต่อปี

      แผนการในอนาคตของ Farmdo group คือ การดำเนินธุรกิจกับ Local partner เพื่อแนะนำการทำ Solar farm ให้ประเทศไทยและประเทศอาเซียนได้รู้จักการทำเกษตรอย่างยั่งยืน และมีเป้าหมายในการแนะนำระบบ Solar farm ให้กับ 10 ประเทศ ภายในปี 2030

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.