Energy Forum for “Innovative Data Platform – IECC

Energy Forum for “Innovative Data Platform

     วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างประเทศ หรือ Energy Forum เป็นวันที่ 2 ภายใต้หัวข้อ Energy Forum for Innovative Data Platform”

      การประชุมในวันที่ 2 ได้รับเกียรติ Mr. Chris Law ผู้แทนจากบริษัท Future Grid ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ Data platform ที่สามารถประมวลผลข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์จำนวนมากด้วยการประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่เหมาะสำหรับการสนับสนุนธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ สาธารณูปโภค การจัดการระบบโครงข่ายไฟฟ้า การจัดระเบียบข้อมูลด้านพลังงาน ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ สภาพแวดล้อม  ปัจจุบันประเทศออสเตรเลียมีผู้ประกอบการด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติมากถึง 25 บริษัท (ไฟฟ้า 17 บริษัท และก๊าซ 8 บริษัท) ซึ่งประเทศออสเตรเลียมีโครงข่ายระบบพลังงานภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรียกว่า National Electricity Market หรือ NEM โดยบริษัทพลังงานของรัฐบาลและเอกชนเมื่อทำการผลิตพลังงานจะทำการซื้อ-ขาย ผ่าน NEM ปัจจุบันสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงต่างๆ ในแต่ละชั่วโมงค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วงกลางวันการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop (PV) มีสัดส่วนสูงที่สุด มากกว่าร้อยละ 60 สูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ก๊าซ ปริมาณกำลังไฟฟ้าจาก Solar Rooftop (PV) มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 25 ของกำลังผลิตทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจาก Solar Rooftop (PV) คือ เมื่อจำหน่ายเข้าสู่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ทำให้เกิดแรงดันในระบบฯ มีค่าสูงเกินค่ามาตรฐาน (216-253 โวลต์) ดังนั้น จึงควรมีการบริหารจัดการเทคโนโลยีเหล่านี้ให้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม

      ปัจจุบันระบบ Future Grid สามารถออกแบบให้ควบคุมและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบต่างๆ โดยใช้สมาร์ทมิเตอร์ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในระดับแรงดันต่ำ สามารถควบคุมการแกว่งของแรงดันในระดับแรงดันต่ำ และสามารถติดตามประสิทธิภาพของแรงดันในบ้านแต่ละหลัง และทำการประมวลหาค่าแรงดันที่เหมาะสมทุกๆ 5 นาที นอกจากนั้นยังมีแอพพลิเคชั่นในมือถือเพื่อทำ Demand Response ซึ่งใช้ข้อมูล ณ ปัจจุบัน (real time)

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.