การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการต่างประเทศ” – IECC

การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการต่างประเทศ”

การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการต่างประเทศ”

ภายใต้โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

 

       การสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองการต่างประเทศ” ภายใต้ โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เป็นการจัดกิจกรรมการสัมมนาให้แก่บุคลากรของกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและด้านอื่น ๆ ในหลากหลายสาขาอันจะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพ และการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยในปี 2563 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการ ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 –  8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น

      ♦    ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

      ♦    Special Lecture ในหัวข้อ “ทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 และบทบาทเชิงรุกข้างหน้าของ กกต.” โดย ดร.วีระวัฒน์ จันทนาคม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ

      ♦    รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ความร่วมมือในปี 2562 และนำเสนอแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 โดย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      ♦    รายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานภายในกองการต่างประเทศ และประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง

Leave a Reply

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.