ติดต่อ – IECC

ติดต่อ

ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ
กองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

  • ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ก อาคาร บี ชั้น 23
    เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต
    แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
    กรุงเทพมหานคร 10900
  • 0 2140 6440
  • 0 2140 6458