Energy Fact Sheet – IECC

Energy Fact Sheet

เลือกประเทศ

กัมพูชา

ลาว

พม่า

ไทย

เวียดนาม

ประเทศ
การจัดหาพลังงานขั้นต้น
การนำเข้าพลังงานสุทธิ
การใช้พลังงานรายสาขา
การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานทดแทนเทียบกับการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2015
ดาวน์โหลด Energy Fact Sheet