Energy Fact Sheet – IECC

Energy Fact Sheet

เลือกประเทศ

กัมพูชา

ลาว

พม่า

ไทย

เวียดนาม

ประเทศ
ปริมาณการใช้พลังงาน
ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้น
ปริมาณการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง
การสำรองเชื้อเพลิง
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
การใช้พลังงานทดแทนเทียบกับการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย
สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2015
ดาวน์โหลด Energy Fact Sheet