Energy Fact Sheet – IECC

Energy Fact Sheet

ประเทศปริมาณการใช้พลังงาน ปี 2016 ปริมาณการจัดหาพลังงานขั้นต้นปริมาณการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงการสำรองเชื้อเพลิงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนการใช้พลังงานทดแทนเทียบกับการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในปี 2015ดาวน์โหลด Energy Fact Sheet

Drag
Here

Drag
Here

Drag
Here