[สรุปผล] การประชุมเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Workshop) – IECC

[สรุปผล] การประชุมเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Workshop)

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับ องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพฯ หรือ JETRO และ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          จัดการประชุมเวทีหารือด้านพลังงานระหว่างประเทศ หรือ International Energy workshop ภายใต้หัวข้อ “การหารือความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน BCG ในภาคพลังงาน (Bioenergy: Biogas, Biomass และ xEV) ภายใต้กรอบนโยบายที่มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality)” เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นในการขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ซึ่งการประชุมได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั้งจากประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 350 ราย

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติกล่าวเปิดงานประชุม และได้รับเกียรติจาก Mr. TAKETANI Atsushi ประธาน JETRO ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality โดยเฉพาะผู้ประกอบการซึ่งถือเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่มีพลังและมีบทบาทอย่างมากในการเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

          ในช่วงการบรรยายได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณวัชรินทร์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “นโยบาย BCG Model ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน” อาทิเช่น การเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกมากกว่า 50% เน้นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชนฐานราก SMEs ขนาดกลางและขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่, การส่งเสริมด้าน xEV ตามนโยบาย 30@30, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากกว่า 30%, การพัฒนาด้าน Biorefinery  รวมถึงรวมถึงแผน Carbon Sink เพื่อเร่งการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality

          และทางด้านประเทศญี่ปุ่น ได้รับเกียรติจาก Mr. Masashi HOSHINO Director, International Affairs Office, Energy Efficiency and Renewable Energy Dept., Ministry of Economy, Trade and Industry หรือ METI มาบรรยายในหัวข้อ “นโยบายและเป้าหมายด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับ BCG Model ของไทย” โดยวิทยากรได้กล่าวถึง Green Growth Strategy ที่เป็นการรวมเอานโยบายสำคัญไว้ด้วยกัน เช่น งบประมาณ ภาษี การเงิน การปฏิรูปกฎระเบียบ รวมถึงโครงการ “Asia Energy Transition Initiative (AETI)” ที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้การพัฒนาภาคพลังงานของประเทศในเอเชียเป็นไปอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานของความหลากหลากทางทรัพยากรด้านพลังงานและสถานการณ์ที่เป็นจริง (Realistic Energy Transition)

          นอกจากนั้น ในช่วงของการเสวนาได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้าน BCG ในภาคพลังงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality” จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  • ดร.พูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
  • คุณสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • คุณอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
  • คุณนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
  • Kazuhisa Yano, Chief Asia Representative Osaka Gas Co., Ltd. Executive Chairman Osaka Gas Singapore Pte. Ltd.

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การเสวนาในงานทำให้ได้รับทราบข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเชิงนโยบาย และมุมมองจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่

  •  บทบาทในการผลักด้านการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและการบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน (Energy Security) ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดมีปัจจัยที่สำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่ต้องปรับตัวและมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดเป็นโอกาสของธุรกิจใหม่ ๆ 2) เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ 3) การสนับสนุนเงินลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านธุรกิจและการศึกษาวิจัย
  • การปรับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจพลังงานของไทย รวมไปถึงสิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนที่จะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาด้าน BCG ของไทย
  • สำหรับความก้าวหน้าในการพัฒนาด้าน xEV ของไทย บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA บริษัทมีการผลักดันการดำเนินงานด้าน xEV ของไทยในลักษณะ Ecosystem โดยมองว่าการพัฒนาด้าน xEV เป็นเป้าหมายของภาครัฐที่ชัดเจนทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม นอกจากนั้น EA ยังให้มุมมองที่อยากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้เกิดการลงทุน นั่นคือ การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้าง demand ที่จับต้องได้และสอดคล้องกับ supply และเนื่องจากเป็นโอกาสที่จะเกิดธุรกิจใหม่ ๆ จึงควรให้ความสำคัญกับ Local Investor ด้วยเช่นกัน
  • ทางด้านของผู้ประกอบด้าน xEV จากประเทศญี่ปุ่นอย่างเช่น Toyota มีนโยบายสนับสนุนนโยบาย 30@30 และการพัฒนาด้าน xEV ของไทยเน้นการโดยมีเป้าหมายภายในปี 2025 เพิ่มจำนวนรถทุกรุ่นให้ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า, ภายในปี 2030 เพิ่มกำลัง xEV ให้ได้ 50% ของกำลังการผลิตรถยนต์ทั้งหมด และในปี 2050 มีเป้าหมายมุ่งสู่ ZEVs พร้อมเน้นย้ำความร่วมมือกับ partnership ต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว
  • ส่วน Osaka Gas ผู้ประกอบการด้าน Bioenergy จากประเทศญี่ปุ่นที่มีเป้าหมายในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี 2050 ผ่านการ Decarbonization โดยใช้นวัตกรรม Methanation ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและก๊าซ ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน โดย Osaka Gas มองเห็นศักยภาพด้าน Bioenergy ของไทย จึงร่วมส่งเสริมและพัฒนาโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำมันและของแข็ง (palm oil mill effluent: POME) จากน้ำทิ้งของโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกระบวนการจะทำให้ได้ก๊าซชีวภาพที่บริสุทธิ์สามารถทดแทนการใช้ก๊าซธรรมชาติได้

          ผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายความร่วมมือโดยเฉพาะเครือข่ายผู้ประกอบการด้านพลังงานที่จะนำไปสู่โอกาสการลงทุนด้านพลังงานสะอาดเพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality

เอกสารประกอบการประชุม

https://drive.google.com/drive/folders/1NoIc7pdw-xuQRty24jgFI93jAXHDEppZ?usp=sharing

สำหรับวิดีโอบันทึกการประชุมฉบับเต็มสามารถรับชมได้ที่ :

แหล่งอ้างอิงของข่าว / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ทีมงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.