[ข่าว] รัฐบาลลาวดันรถยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นภาษีนำเข้าเหลือ 0% กระจายตั้งสถานีชาร์จ EV – IECC

[ข่าว] รัฐบาลลาวดันรถยนต์ไฟฟ้า กระตุ้นภาษีนำเข้าเหลือ 0% กระจายตั้งสถานีชาร์จ EV

            สำนักข่าวใน สปป. ลาวรายงานว่า รถยนต์ไฟฟ้านั้นช่วยลดมลพิษ และยังสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยรัฐบาลลาวกำลังส่งเสริมการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบบไม่มีโควตา และออกนโยบายพิเศษมากมาย นายจันโตมิ รัตนไซ หัวหน้าสถาบันวิจัยพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ กล่าวกับสื่อว่านโยบายส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าใน สปป. ลาว เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาภาคพลังงานในอนาคตเพื่อนำยุทธศาสตร์ของรัฐบาลส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดในภาคขนส่งและขนส่ง

            นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่ารัฐบาลได้ออกมติฉบับที่ 8 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ซึ่งกำหนดนโยบายผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าโดยส่งเสริมกลไกของกฎหมาย ภาษีนำเข้า 0% ภาษีสรรพสามิต 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% รวมทั้งไม่จำกัดโควต้าการนำเข้า โดยสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนั้น ทางประเทศลาวกำลังจะมีการขึ้นภาษีนำเข้าจากเดิมจากเดิม 35-40% เป1น 70% เพิ่มภาษีการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันแต่ละประเภทขึ้นมาอีกประเภทละ 5% ขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน จากเดิม 10% เป็น 20%

            ปัจจุบัน การพัฒนาอุปกรณ์ชาร์จ ระบบสถานีชาร์จมีการใช้กันอย่างแพร่หลายตามปริมาณการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถชาร์จที่บ้านหรือที่สถานีชาร์จไฟฟ้ามี 2 แบบคือ (1) ระบบชาร์จแบบธรรมดา (2) ระบบชาร์จเร็ว ในขณะที่ แบตเตอรี่ส่วนใหญ่มาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 8 ปีและการรับประกันหลังการขาย หลังจากที่รัฐบาลประกาศกลยุทธ์ในการจัดหาพลังงานสะอาดให้กับภาคการขนส่ง กระทรวงที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขเอกสารทางกฎหมายและมาตรการหลายประการเพื่อส่งเสริมการดำเนินการแปลงรถยนต์ไฟฟ้า อัตราภาษี และบริการอื่น ๆ ปัจจุบันความสนใจของสาธารณชนในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามข้อมูลของบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายใน สปป. ลาว

            เหตุผลและความจำเป็นในการดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมของรัฐเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า: ภาระหน้าที่ของรัฐบาลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าแทนการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้เชื้อเพลิงเฉลี่ย 6 เท่าของต้นทุนต่อ 1 กม. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไร้มลพิษ ราคารถยนต์ไฟฟ้าสามารถแข่งขันกับรถยนต์ได้และมีแนวโน้มลดลง แก้ปัญหาด้านไฟฟ้าจากระบบ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.