การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียนและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 37 – IECC

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียนและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 37

“การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านพลังงานอาเซียนและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 37”

(37th Senior Official Meeting on Energy and Associated Meetings)

ระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562

ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

ในฐานะที่ประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ประเทศไทยโดยกระทรวงพลังงาน จะได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม“เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 (ASEAN Senior Officials Meeting on Energy Meeting) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ  37th SOME ภายใต้แนวคิด “Advancing Energy Transition through partnership and Innovation” หรือ การเป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานและนวัตกรรมเพื่อความรุ่งเรืองของอาเซียน ซึ่งการประชุม 37th SOME จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 -28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ

37th SOME ถือเป็นการประชุมที่มีความสำคัญระดับอาเซียน รวมถึงกลุ่มประเทศในกรอบความร่วมมืออาเซียน +3, +6, +8 และคู่ภาคีจากองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ มีวัตถุประสงค์สำคัญ หลายๆ ด้าน ดังนี้

  • รายงาน – ผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานที่เกี่ยวข้องในด้านพลังงานให้รับทราบทั่วกัน และยังเป็นเวทีที่สำคัญในการเจรจาหารือความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (AMEM) ที่จะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม SOME
  • ผลักดัน – ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาระหว่างประเทศของอาเซียนและกับองค์กรระหว่างประเทศในประเด็นด้านพลังงานต่างๆ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างราบรื่นและยั่งยืนอันสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียน หรือASEAN Plan of Action on Energy Cooperation: APAEC พ.ศ. 2559– 2568 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคและผลักดันให้กลุ่มประเทศอาเซียนสามารถเข้าถึงพลังงานได้อย่างทั่วถึงและในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • นำเสนอ – เวทีนี้เป็นเวทีที่ประเทศไทยจะได้ประชาสัมพันธ์ให้นานาชาติได้รับทราบและสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาภาคพลังงานของไทยให้มากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์พลังงานไทยภายใต้นโยบาย Thailand’s Energy 4.0 เพื่อประโยชน์ในความร่วมมือด้านพลังงานของไทย
  • เพิ่มมูลค่า – อีกทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าวจะส่งผลที่ดีต่อประเทศไทยในมิติด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยอีกทางหนึ่ง

โดยกิจกรรมที่ดำเนินการในงานประชุมดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ทุกประเทศมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ และสามารถจัดหาพลังงานได้ในราคาที่เหมาะสมต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมทั้ง ส่งเสริมพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งในกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านพลังงานดังกล่าว มีประเด็นใน 7 สาขาหลัก และ 1 เครือข่ายความร่วมมือที่สำคัญ ประกอบด้วย 1) ด้านประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน 2) ด้านพลังงานทดแทน 3) ด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อประชาชน 4) ด้านถ่านหินสะอาด 5) ด้านโครงข่ายท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ 6) ด้านโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียน 7) ด้านนโยบายและแผนพลังงาน และเครือข่ายกำกับกิจการพลังงาน

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.