12 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB) – IECC

12 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (TIEB)

แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579

[pdf-embedder url=”https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2019/03/01_PDP2015.pdf” title=”01_PDP2015″]

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan: PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่

[pdf-embedder url=”https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2019/03/PDP-2018_ฉบับรับฟังความคิดเห็น_17.12.2561.pdf” title=”PDP 2018_ฉบับรับฟังความคิดเห็น_17.12.2561″]

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2558–2579

[pdf-embedder url=”https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2019/03/02_EEP2015.pdf” title=”02_EEP2015″]

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579

[pdf-embedder url=”https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2019/03/03_AEDP2015.pdf” title=”03_AEDP2015″]

ร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2579

[pdf-embedder url=”https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2019/03/04_Gas-plan.pdf” title=”04_Gas plan”]

[pdf-embedder url=”https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2019/03/04_GasPlan2015.pdf” title=”04_GasPlan2015″]

แผนการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558 – 2579

[pdf-embedder url=”https://iecc.energy.go.th/wp-content/uploads/2019/03/05_Oilplan2015.pdf” title=”05_Oilplan2015″]