ความเป็นมา – IECC

ความเป็นมา

การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปัจจัยผลักดันหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลหลายประเทศ มุ่งเน้นการเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานและการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยมีแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชุมชน และประชาชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านพลังงานในระดับประเทศและระดับภูมิภาค จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการนำความรู้หรือเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาดใหม่ ๆ เข้ามาในประเทศ อันเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของภาคเอกชนผู้ประกอบการธุรกิจด้านพลังงาน ให้สามารถปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค ซึ่งจะประสบความสำเร็จไม่ได้ หากขาดความต่อเนื่องในการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่เจรจา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดำเนินธุรกิจเหล่านี้ หากขาดความต่อเนื่องแล้ว จะทำให้การผลักดันการค้าและการลงทุนกับพันธมิตรคู่เจรจาให้ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมเป็นไปได้ยาก

กองการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนแนวนโยบายด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานในทุกสาขา ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ กรอบความร่วมมือทวิภาคี (อาทิ ไทย – เมียนมา ไทย – สปป.ลาว ไทย – อินโดนีเซีย ไทย – เวียดนาม ไทย – มาเลเซีย) และกรอบความร่วมมือพหุภาคี (อาทิ ASEAN APEC และ IRENA) ตลอดจนความร่วมมือในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารขององค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนไทยและต่างประเทศ รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศในทุกสาขาความร่วมมือ ในปี 2559 สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศได้เปิดตัวโครงการ “ศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ” (International Energy Cooperation Center: IECC) ดำเนินโครงการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศตามที่กำหนดไว้ได้อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการสร้างเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนในกิจการด้านพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญและเป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไป

การศึกษาถึงแนวทางการพัฒนาและการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับธุรกิจพลังงานไทยไปสู่ระดับสากล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างฐานข้อมูลทางธุรกิจที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับการตัดสินใจเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการแข่งขัน ทั้งยังจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ในการสนับสนุนการขยายฐานการค้าและการลงทุนของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอีกด้วย

พันธกิจ

พันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

  • พัฒนาฐานข้อมูลและสื่อสารองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ
  • สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • พัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนด้านพลังงาน

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้และให้คำปรึกษาในด้านความร่วมมือการลงทุนด้านพลังงานระหว่างประเทศ

โครงสร้างศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.