พันธกิจ – IECC

พันธกิจ

พันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานการส่งเสริมการค้าการลงทุนด้านพลังงานและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ

1. พัฒนาฐานข้อมูลและสื่อสารองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการค้าการลงทุนด้านพลังงานของประเทศ
2. สร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการค้าการลงทุนด้านพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนด้านพลังงาน

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.