วัตถุประสงค์ – IECC

วัตถุประสงค์

1. เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมและเผยแพร่

1.1 ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงานของไทยในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ
1.2 ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนด้านพลังงานจากต่างประเทศที่มีความสนใจลงทุนด้านพลังงานในประเทศไทย
1.3 ข้อมูลองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานภายใต้นโยบาย Energy 4.0

2. ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศและดำเนินการตามแผนการเผย แพร่ข้อมูลข่าวสารพลังงานระหว่างประเทศแก่ทุกภาคส่วน

3. สร้างเสริมและสนับสนุนลู่ทางการค้าและการลงทุนในกิจการด้านพลังงานที่สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ

how can we help you?

Contact us or submit a business inquiry online.