นโยบายและแผน – IECC
01 ยุทธศาสต์ชาติ 20 ปี (2561-2580)
 • March 17, 2019
 • 6:00 PM to 9:00 PM
 • Mimi's Café, 4030 Barranca Parkway, Irvine, CA, U.S.
02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ12 (2560-2564)
 • March 17, 2019
 • 7:30 PM to 9:30 PM
 • The Lakes Golf Course & Driving Range 400 S. Sepulveda Boulevard, El Segundo, CA, U.S.
05 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (2558-2564)
 • March 14, 2019
 • 1:00 PM
 • Telos Club, Parthenon Conference Room, 13701 Dallas Parkway, Dallas, TX, U.S.
06 แผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (2561-2565)
 • March 13, 2019
 • 5:30 PM to 8:30 PM
 • 6016 Spring Flower Trail, Dallas, TX, U.S.
07 Thailand 4.0 (2559)
 • March 12, 2019
 • 1
 • 2